ข่าวการศึกษาและไอที

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยทดสอบช่างอะลูมิเนียมก่อสร้างพิการ

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยทดสอบช่างอะลูมิเนียมก่อสร้างพิการ

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา”ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1” ให้กับช่างพิการและผู้ดูแลคนพิการ อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 20 คน แบ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 19 คน และผู้ดูแลคนพิการที่มีบัตรผู้ดูแลฯ จำนวน 1 คน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำอ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ มีช่างอะลูมิเนียมก่อสร้างพิการฝีมือดีที่ผ่านมาตรฐานฝีมือ ระดับ 1 ทั้งสิ้น 14 คน และช่างผู้ดูแลคนพิการ อีก 1 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด ซึ่งถือว่าสูงเกินกว่าเป้าผู้ผ่านมาตรฐานที่ได้คาดหมายไว้ตั้งแต่ของบประมาณโครงการนี้ ช่างพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 365 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า จำนวนช่างพิการที่สามารถผ่านมาตรฐานฝีมือที่สูงมากนี้ พิสูจน์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าช่างพิการมีฝีมือได้มาตรฐานเท่ากับช่างอะลูมิเนียมก่อสร้างที่เป็นคนปกติที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ประกอบกับ สำนักงานมีแผนที่จะจัดตั้งกลุ่มช่างอะลูมิเนียมก่อสร้างพิการเหล่านี้ ในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ และประสานของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในการจัดหาเครื่องมือตัดอะลูมิเนียมให้กับกลุ่ม เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการรับจ้างทำบานหน้าต่าง ประตูมุ้งลวด และงานกรอบอะลูมิเนียมต่างๆ ได้ ซึ่งถือว่าเป็นสาขาช่างที่ขาดแคลนของจังหวัดพะเยา สามารถใช้แรงงานช่างพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือทดแทนได้ จึงเปิดมิติใหม่ในการจ้างงาน ที่พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส พลิกจากผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับมาเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถเป็นกำลังหลักของสังคม มีรายได้สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ สอดคล้องกับนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 ข้อ ในข้อที่ 3 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

Comments are closed.