Reporter&Thai Army Uncategorized

Army Family Take care #Forever #เราเป็นครอบครัวเดียวกันน้องคนเล็กสุดของกองทัพบก

#Army Family Take care #Forever

#เราเป็นครอบครัวเดียวกันน้องคนเล็กสุดของกองทัพบก

#จะมาแล้วนะ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 นำทีมผู้ฝึกทหารใหม่ เยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของ !!ต้อนรับทหารใหม่ที่กำลังเข้าประจำการใน 1 พ.ย.62 นี้ ที่ จ.เชียงใหม่ ด้วยความอบอุ่นและความห่วงใย..

พันโท เฉลิมพล ศรีทะ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 นำคณะนายทหาร, ผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะ นายศักดา แก้วเป็ง ซึ่งเป็นผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ปัจจุบัน นายศักดา แก้วเป็ง อาศัยอยู่กับบิดา คือ นายเป็ง แก้วเป็ง ในพื้นที่ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบ้านพักอาศัยนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลยางครามได้จัดสร้างปรับปรุงให้แก่ผู้มีฐานะยากจน โดยบิดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนมารดาประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดน่าน สำหรับนายศักดาฯ ได้ประกอบอาชีพอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแบ่งเบาภาระทางครอบครัว และในเดือน ตุลาคม 2562 นี้ ได้ดำเนินการลาออกจากงานแล้ว เพื่อเตรียมตัวเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้

โอกาสนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวของนายศักดาฯ ให้ทราบถึงขั้นตอนการฝึกทหารใหม่ในห้วง 10 สัปดาห์แรก รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ทหารกองประจำการจะได้รับหลังเข้าประจำการแล้ว…สิ่งสำคัญที่สุดคือ การดูแลทหารใหม่ตลอดช่วงระยะเวลาการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 ให้ความมั่นใจว่า จะดูแลน้องทหารใหม่ให้ดีและมีความสุข รวมถึงพัฒนาร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ที่ได้เตรียมการส่งเสริมด้านการศึกษาในระหว่างการรับราชการให้ด้วย เพื่อให้ครอบครัวญาติได้คลายความกังวลในการดูแลและเข้ารับราชการของทหารใหม่ซึ่งเป็นบุตรหลานต่อไป

ในการนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 ได้มอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวของนายศักดา แก้วเป็ง และยังคงติดตามดูแลทั้งในด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวทหารใหม่ เพื่อให้ทหารใหม่ได้คลายกังวลเป็นห่วงครอบครัว ญาติพี่น้องที่อยู่ในภูมิลำเนา