Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ มุ่งหวังประชาชนสุขภาพดี ห่างไกลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

สสจ.ร้อยเอ็ด ร่วมรับเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ มุ่งหวังประชาชนสุขภาพดี ห่างไกลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ

แนะเลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องมีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ
นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด แนะนำว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓นี้ มุ่งหวังประชาชนสุขภาพดี ห่างไกลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ แนะเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ผู้รับมีสุขภาพดี เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ทั้งนี้ ประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน ๑,๔๖๓ ผลิตภัณฑ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร โดยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ดังนี้
๑.กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าต้องมีวันหมดอายุ หลังวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒.กระเช้าของขวัญประเภทผัก ผลไม้สด ต้องตั้งวางกระเช้ารอจำหน่าย ไม่เกิน ๓ วัน
๓.กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงวัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ
๔.กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่นๆทุกประเภทต้องแสดงวัน เดือน ปีที่หมดอายุ แสดงตราสัญลักษณ์หรือชื่อห้างบนกระเช้าของขวัญทุกประเภท ฉลากกระเช้าของขวัญต้องเป็นข้อความภาษาไทยเห็นได้ชัดเจน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
๕.ห้ามวางหรือจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมอยู่ด้วย มิฉะนั้น จะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม ตามมาตรา ๓๐(๕)มีโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารนอกบ้านและอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีพลังงาน ไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูง การบริโภคผักและผลไม้ที่น้อยเกินไป รวมไปถึงการไม่ออกกำลังกาย เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ