Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2562 ชีวิตไม่ใช่ชิ้นส่วนรถยนต์ (Like is not a car part) พร้อมยืนไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียอุบัติเหตุทางถนน

ร้อยเอ็ดจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2562 ชีวิตไม่ใช่ชิ้นส่วนรถยนต์ (Like is not a car part) พร้อมยืนไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียอุบัติเหตุทางถนน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2562 ตรงกับวันที่ 17 พ.ย. 2562 โดยการดำเนินงานของนายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการรำลึกถึง ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชน ให้ตระหนักถึงความสูญเสียดังกล่าว การจัดกิจกรรมในห้วงระยะเวลา เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2562 ภายใต้หัวข้อหลัก ชีวิตไม่ใช่ชิ้นส่วนรถยนต์ (Like is not a car part) พร้อมนี้ได้ยืนไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียทางถนน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2562 ใจความสำคัญว่า.-อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคล ที่มีค่าของประเทศ และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุทางถนน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุแบบองค์รวม โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ทางถนนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่สัญจรทางถนนตระหนัก รู้ถึงภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุทางถนนและมีวินัยในการใช้ถนนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างถนนปลอดภัยไร้เหตุต่อไป

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-