Uncategorized

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2563 เน้น “เมาไม่ขับ”

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2563 เน้น “เมาไม่ขับ”
พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี
ส่งสารอวยพรปีใหม่ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ผมขอส่งความสุขความปรารถนาดีและไมตรีจิต มายังพี่น้องประชาชน พี่น้องชาวประมง เพื่อนร่วมงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประ ชาสังคมทุกภาคส่วน และทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนกำลังพลทัพเรือภาคที่ 1 ตลอดปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับทัพเรือภาคที่ 1 ในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการสร้างฐานแห่งการพัฒนา ไปสู่ความสำเร็จและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ในปีใหม่ พุทธศักราช 2563 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือ ดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พลเรือเอกพระ เจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ผมขอให้ทุกท่านได้เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นในการทำดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน ซื่อสัตย์สุจริตอันจะส่งผลให้ภารกิจทุกประการสำเร็จผล เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศัก ราช 2563 นี้ มีวันหยุดราชการหลายวัน จึงขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการเดินทางกลับภูมิลำเนา เยี่ยมครอบ ครัวถึงที่หมายและกลับมาทำงานโดยสวัสดิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง “เมาไม่ขับ”
ด้วยความปรารถนาดี พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน