Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่การเกษตรที่ถูกทรายทับถม

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) เวลา 11.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่การเกษตรที่ถูกทรายทับถม

ณ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 5 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วม

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดอุทกภัยขึ้น และปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จากการสำรวจได้พบว่ามีพื้นที่การเกษตรที่ถูกทรายทับถม โดยเฉพาะอย่งยิ่งในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือ โดยได้ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ต่างๆ และจังหวัดได้แบ่งพื้นที่ให้กับส่วนราชการ นำเครื่องจักรกลเข้ามาดำเนินการขนย้ายทราย และปรับเกลี่ยพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยได้ใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ส่งมอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ถูกทรายทับถมคืนให้กับผู้ประสบภัย เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ ดำเนินการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรต่อไป