Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง !!!

นายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง !!!

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด – วันนี้ 27 ธันวาคม 2562 โดยนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง พร้อมสสจ.รอ,ผอ,รพ.ร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จุดตรวจหน้าสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

บ้านหนองผักแว่น และจุดตรวจพลาญชัย โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง อบต.หนองแวง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบล ตลอดจนส่วนราชการต่างๆในพื้นที่

พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกิจกรรม จุดตรวจณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ “ขับรถดี มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน

“101 smart city” วีระศักดิ์ จรฯ ภาพข่าว,ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด