Uncategorized ข่าว เชียงราย

การฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้วพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันที

การฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้วพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันที

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง มี อปท.4 แห่ง ทำการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

บ่ายวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นำ อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ที่ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้แก่ เทศบาลตำบลบุเรือง อำเภอเชียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน และเทศบาลตำบลแม่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การฝึกอบรม อปพร.นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มจำนวน พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เพื่อเพิ่มความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่เพิ่มความถี่ และทวีความรุนแรงขึ้นตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก โดยที่สมาชิก อปพร.จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติภารกิจได้ทันต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ และสามารถร่วมกันป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเมื่อเกิดสาธารณภัย ที่สร่างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ เตรียมความพร้อมรับมือกับปัจจัยเสี่ยง และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นให้น้อยลงต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
27/12/62