Fm 94 MHz วิทยุเสียงจากแม่โจ้ – แพร่ เปิดสถานีอย่างเป็นทางการ


Fm 94 MHz วิทยุเสียงจากแม่โจ้ – แพร่ เปิดสถานีอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 9.49 น. รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานพิธีเปิดสถานีวิทยุ FM 94 MHz เสียงจากแม่โจ้-แพร่ อย่างเป็นทางการโดยมี อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สถานีวิทยุแม่โจ้-แพร่ Fm 94 MHz จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา ฝึกทักษะ ประสบการณ์ด้านทางด้านการจัดรายการวิทยุของนักศึกษา บุคลากรในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการให้ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้รับฟังรายการทางสถานีวิทยุภายในจังหวัดแพร่ โดยออกอากาศ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โทรศัพท์ 054-648570.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. ภาพ-ข้อมูล. เครือข่าย ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้