ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

กลุ่มอนุรักษ์ภูเต่ายื่นคัดค้านการออกประทานบัตรทำเหมืองหินของบริษัทเอกชน

29 มีนาคม 2567 ได้มีกลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร นำมวลชนประมาณ 25 คน ไปยื่นหนังสือคัดค้านการออกประทานบัตรการทำเหมืองหินตามคำขอเลขที่ 1/2564 ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ขอประทานบัตรในพื้นที่บ้านหนองหอย หมู่ 11 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุรพล มณีวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นายธนิศร์ เสถียรนาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เป็นตัวแทนรับหนังสือ จากนายฉันทะ ทวีโคตร ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ภูเต่า เพื่อติดตามคำขอประทานบัตรดังกล่าว เนื้อที่ 58 ไร่ 80 ตาราวา เป็นการทำเหมืองหินชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และสภาเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้มีมติ 7 เสียง เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการขอประทานบัตรบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เพื่อทำเหมืองหินนั้น ซึ่งตัวแทนผู้ร้องบอกว่าเป็นการออกมติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะปรากฏในภายหลังมีข้อเท็จจริงบางประการที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบการอนุญาตแก่บริษัทเอกชน เป็นการจงใจเอื้อประโยชน์แก่บริษัทเอกชนอย่างชัดเจน

กลุ่มอนุรักษ์ภูเต่าจึงคัดค้านการออกใบอนุญาตตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ของบริษัทเอกชน โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้ พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ของบริษัทเอกชน ขัดต่อ พรบ.แร่ 2560 มาตรา 17 วรรคสี่ พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ของบริษัทเอกชน ทับซ้อนลำห้วยสาธารณะ การทำเหมืองต้องมีระยะปลอดภัย ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ และไม่เปลี่ยนทิศทางน้ำ พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ของบริษัทเอกชน ในรัศมี 500 เมตร ติดถนนหลวง มห. 3019 มีระยะห่างเพียง 234.59 เมตร เป็นถนนสายสำคัญ ตามระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมต่อการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ของบริษัทเอกชนพบพิรุธ ปรากฏเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีรายชื่อแนบท้ายสรุปของเอกสารการรับฟังความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นไม่คลอบคุมพื้นที่ได้รับผลกระทบ พื้นที่ยื่นคำขอประทานบัตรที่ 1/2564 ของบริษัทเอกชนสภาพพื้นที่ไม่เหมาะตั้งอุตสาหกรรมกรรมเหมืองหิน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม อยู่ติดกับภูเต่า เหมาะสมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ


นายสุรพล มณีวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การขอประทานบัตรแปลงนี้ปัจจุบันส่งเรื่องไปที่กรุงเทพ ซึ่งจะรับเรื่องและประมวลเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และจะดำเนินการตอบทุกประเด็นที่คำถามมา จะส่งเรื่องไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ และผู้ร้อง เหตุที่ต้องส่งไปกรุงเทพเนื่องจากได้เสนอผ่านไปตามลำดับแล้ว เทศบาลให้ความเห็นชอบเป็นนิติบุคคล ถ้าเทศบาลไม่เห็นชอบก็ไม่สามารถสรุปเรื่องและปล่อยไปได้ ความเห็นของเทศบาลเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าจะแก้ทางเทศบาลต้องทำหนังสือแก้ว่าไม่เห็นชอบ ก็จะตอบชี้แจง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร  รายงาน