ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 ขับเคลื่อนตำบลโมเดล คืนข้อมูล“ประสงค์โมเดล” วันที่ 2 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต้นน้ำ  

28 พฤษภาคม 2567  พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ คณะผู้บริหาร และ หัวส่วนราชการฯ ลงพื้นที่ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลประสงค์ ม.1 และ 2 มีความเดือดร้อนพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และมีลิงป่าบุกรุกทำลายข้าวของ หลังจากนั้นเวลา 1000 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 25 ตรวจสอบพื้นที่ประชาชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่งผลกระทบ 30 ครัวเรือน เวลา 1100 ลงพื้นที่หมู่ที่ 26 ประชาชนได้รับผลกระทบในเรื่องน้ำทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อเกษตร กว่า 2,000 ราย


พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า “ ”ประสงค์โมเดล“ คือการแก้ไขปัญจากต้นน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสนอปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ จนนำไปสู่ปัญหาที่ส่วนราชการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และนำมาหารือ เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับจังหวัด เพราะในบางพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของท้องถิ่น เช่นป่าไม้ ส.ป.ก. และพื้นที่โรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนให้อยู่กินดีมีความสุข ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“