ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สุราษฎร์ธานีเตรียมจัดโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

28 พฤษภาคม 67  นายสุคนธ์ หนูภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญ าประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อติดตามภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีชักพระ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน

ในการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2567 รวมจำนวน 5 วัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยภายในงานดังกล่าว จึงได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องในวันนี้ เพื่อร่วมพิจารณาให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้.