สภากัญชาแห่งประเทศไทย(สกท) จ.ราชบุรี ทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.พืชเศรษฐกิจเพื่อผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ.


จ.ราชบุรี/สภากัญชาแห่งประเทศไทย(สกท) จ.ราชบุรี ทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.พืชเศรษฐกิจเพื่อผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ.

เมื่อวันที่29กันยายน2562ที่หอประชุม อาคารจิตรภักดี ร.ศ.222 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ดร.จรูญ ลาภจิตร รองประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดทำประชาพิจารณ์ มีเกษตรกรผู้นำท้องถิ่นประธานชุมชน10 อำเภอในพื้นที่ จ.ราชบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมในครั้งนี้โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและด้านเกษตรบรรยายให้ความรู้คุณสมบัติของกัญชาที่สามารถนำมาใช้รักษาโรคได้ผลจากการวิจัยของแพทย์แต่กัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่งที่กฎหมายต้องห้ามมีไว้ครอบครองหากจำนำมาผลิตหรืือปลูกก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายตามที่รัฐบาลผลักดันให้กัญชาปลดล๊อกจึงต้องทำประชาพิจารณ์จากประชาชนทั่วประเทศให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตและเป็นความหวังของประชาชนผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องและปลอดภัยด้วยพืชสมุนไพรกัญชาต่อไปในอนาคต ทางด้าน โร.จรูญ ลาภจิตร ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังเปิดทำประชาพิจารณ์ กล่าวว่า จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ติดต่อไทยพม่าอ.บ้านคา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีพื้นที่เหมาะแก่การปลูกกัญชานอกจากนี้กัญชาที่ค้นพบในพื้นที่ราชบุรีเป็นกัญชาที่มาตราฐานเหมาะแก่การนำไปใช้ในทางการแพทย์จากการวิจัยพบว่ากัญชาไทยเรานำไปรักษาโรคได้หลายโรคดังนั้นจึงต้องรีบเข้ากระบวนการทางกฎหมายให้เร็วที่สุดเพื่อจะวางแผนทางการตลาดต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

, ,