Reporter&Thai Army

“ การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาชาติ ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรจบ กศน. ให้ทหารกองประจำการ ปี 2561

“ การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาชาติ ” รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรจบ กศน. ให้ทหารกองประจำการ ปี 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการ

 

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

ตามที่กองทัพบกได้มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาโดยกำหนดให้ทหารกองประจำการที่มีคุณวุฒิการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการศึกษาระหว่างประจำการและเมื่อปลดจากประจำการต้องมีคุณวุฒิสูงขึ้น 1 ระดับ ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 มีทหารกองประจำการปี 2559 ผลัดที่ 2 ซึ่งประจำการในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 และได้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 279 นาย โดยแบ่งระดับการศึกษาดังนี้

 

1. ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 4 นาย
2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 101 นาย
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 174 นาย และทหารกองประจำการที่มีผลการศึกษาดีเด่น จำนวน 3 นาย คือ
1. พลทหาร ศักดิเดช ทับทิม สังกัดมณฑลทหารบกที่ 39 ผลการเรียนดีเด่นชั้นประถม เกรดเฉลี่ย 3.50
2. พลทหาร ไพรวัล หิมะวัน สังกัดกองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 ผลการเรียนดีเด่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกรดเฉลี่ย 3.47
3. พลทหาร ภานุกร การักษ์ สังกัดกองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 ผลการเรียนดีเด่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ย 3.22
กองทัพภาคที่ 3 ได้รับความร่วมแรงร่วมใจ ส่งเสริมให้ทหารกองประจำการได้สำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี สำหรับทหารกองประจำการที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้น ขอให้นำวิชาความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นหรือนำวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปสมัครงานประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา ซึ่งต้องการให้ทหารกองประจำการ นำวิชาความรู้ที่ได้รับนั้น นำไปต่อยอด ศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น หรือนำวุฒิการศึกษาที่ได้ เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน เพื่อให้มีอาชีพที่สุจริต เมื่อปลดประจำการไปแล้ว ตลอดจนเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น รวมถึงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป