Uncategorized ข่าว นราธิวาส

นราธิวาสประชุมกรมการจังหวัด เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ว่านราฯชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัด

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นราธิวาสประชุมกรมการจังหวัด เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ว่านราฯชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัด

วันนี้ 29 ต.ค.62 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมฯ
โดยในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดี มีคุณธรรม ประจำปี 2562 มอบเกียรติบัตรระดับจังหวัด แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่น มอบภาพถ่ายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 มอบเกียรติบัตรแก่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลงานดีเด่น มอบเกียรติบัตรโครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัด มอบเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้จังหวัดนราธิวาส มอบโล่รางวัลเคริอข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด แบ่งเป็นส่วนราชการ 36 หน่วยงาน ในระดับจังหวัด 16 หน่วยงาน

 

ทั้งนี้ได้แจ้งเพื่อทราบถึงกิจกรรมในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2562 อาทิ กิจกรรมวันลอยกระทง วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดชัยรัตนาราม ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ทั้งนี้มีการติดตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล การสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ รักสามัคคีนราธิวาส (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆสำคัญในห้วงเดือนถัดไป อาทิ การขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์ขอใช้พื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังที่ 2 โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส การประชาสัมพันธ์การงดใช้ถุงพลาสติก รวมถึงมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดนราธิวาส จากสถานการณ์ระบาดโรคใบไม้ร่วงชนิดใหม่ที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis.sp ของยางพารา