Uncategorized ข่าวรัฐสภา

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ คปภ.

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

 

นำโดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ คปภ. แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ความสำคัญของระบบประกันภัยต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยมี นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจประกันภัยในปี 2561 และปี 2562 มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 4.99

 

โดยจำแนกเป็นธุรกิจประกันชีวิต มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 4.55 และธุรกิจประกันวินาศภัย มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 6.20 รวมถึง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ในการใช้ระบบประกันภัยให้บริการและช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน