ข่าว พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ในเรื่อง “Science and Humanities in the Era of Digital Technology”

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ในเรื่อง “Science and Humanities in the Era of Digital Technology”

ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ อาจารย์รัตนะ ตาแปง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย นางสาวศิริลักษณ์ สุทธรัตน์ นางสาวกรรณิกา ทาอินทร์ นิสิตสังกัดคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายอมรศักดิ์ หลีทา นายสุริยะกาล ทองเหลา นิสิตสังกัดวิทยาลัยการศึกษา เดินทางไปเข้าประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ในหัวข้อเรื่อง “Science and Humanities in the Era of Digital Technology” พร้อมทั้งนำเสนอ การแสดงฟ้อนสาวไหม ชายหญิง สายสกุลช่างฟ้อนแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ ปรับปรุงท่ารำโดยอาจารย์รัตนะ ตาแปง ทั้งนี้การสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ณ Udayana International Convention Center, Kampus Jimbaran ประเทศอินโดนีเซีย