วัดคีรีวงศ์ เชิญบวชศีลจารินีปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 129


วัดคีรีวงศ์ เชิญบวชศีลจารินีปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 129

วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ขอเชิญสาธุชน บวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 129
ระหว่าง วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้บำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวชเพื่ออบรมธรรมะเจริญภาวนา – เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสฝึกอบรมจิตใจ ให้มีความสงบสุข – เพื่อให้สตรีได้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จักได้นำไปปฎิบัติและอบรมลูกหลาน หรือ เผยแผ่แก่ผู้อื่นต่อไป – เพื่อให้สตรีที่ได้อบรมธรรมะแล้ว เป็นกำลังช่วยกันส่งเสริมทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงตลอดไป – เพื่อให้เกิดสติปัญญา มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ให้เกิดความรักความสามัคคีอันจะเป็นกำลังช่วยกัน รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ดำรงค์ อยู่ชั่วกาลนาน
การบวชศีลจารินี คือ การบวชด้วยการนุ่งขาว ใส่ขาว ไม่โกนผม รักษาศีล 8 รับประทานอาหารมังสะวิรัติ เพื่ออบรมธรรมะและเจริญภาวนา ท่าน จะบวช 3 วัน 5 วัน หรือ 7 วันก็ได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้บวชทำบุญตามศรัทธา และทางวัดมีที่พักไว้บริการ ผู้สนใจจะบวชโปรดติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 056 – 222009 หรือ 056 – 226199