มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับ น.ส.กาญดา แก้วเอียด หัวหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ลงพื้นชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่แก้ไข/ความต้องการ โดยร่วมกันลงพื้นที่ในการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ๆ ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ


เมื่อ ๒๙๑๕๐๐ พ.ย.๖๑ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับ น.ส.กาญดา แก้วเอียด หัวหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุทัยธานี ลงพื้นชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่แก้ไข/ความต้องการ โดยร่วมกันลงพื้นที่ในการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ๆ ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ มีรายละเอียดดังนี้
๑.ในการแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้าน ม.๕ ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จว.อ.น.โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทำหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้นำเงินกองทุนฯ มาชำระตามกำหนดที่คณะกรรมกองทุนฯได้แจ้งให้กับสมาชิกทราบ
๒. ถ้าสมาชิกที่ยังไม่นำเงินกองทุนฯ มาชำระตามกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการทำหนังสือฟ้องศาลตามขั้นตอนต่อไป
๓. ให้คณะกรรมการทำหนังสือแจ้ง ให้กับสมาชิกกองทุนฯ เข้าประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับบัญชีของกองทุนฯ
๔. ให้ดำเนินการทำบัญชีกองทุนสัจจะฯ ขึ้นใหม่โดยให้คณะกรรมการฯ แจ้งละเอียดในบัญชีให้กับสมาชิกกองทุนฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับงบดุล/กำไรและเงินกองทุนปัจจุบัน คน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๕ บ.หนองโพธิ์ ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จว.อ.น. หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะรายงานให้ทราบต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

,