Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ดทหารมทบ.27สานต่อเครือข่ายกตัญญูคลับต่อ4เสาหลักและกิจกรรมสาธารณะ /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดทหารมทบ.27สานต่อเครือข่ายกตัญญูคลับต่อ4เสาหลักและกิจกรรมสาธารณะ

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

สำนักข่าว.Palanchai TV:P:
ร้อยเอ็ดทหารมทบ.27สานต่อเครือข่ายกตัญญูคลับต่อ4เสาหลักและกิจกรรมสาธารณะ

/PALANCHAI TV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-รายงาน

เมื่อเช้าวันนี้ 29 พ.ย. 2562 ณ สโมสรนายทหาร มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 ประธาน กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายมวลชน ในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้เครือข่าย กตัญญูคลับ โดยการดำเนินงานของ พ.ท.สุรชัย สารินทร์ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.27(รอง หก.กกร.มทบ.27) และคณะ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายกตัญญูคลับสาเกตนคร จำนวน 76 คน

โดยเป็นนักศึกษาวิชาทหารระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อทำกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ หรือกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยเหลือส่วนราชการ ในการช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ อาทิ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา

 

พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 ประธาน กล่าวว่า.-มทบ.27ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งชมรมกตัญญูคลับ ภายใต้ชื่อชมรม “กตัญญูคลับสาเกตนคร” โดยสมาชิกที่เข้าร่วมเป็น นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อทำกิจกรรมที่แสดง ให้เห็นถึง ความกตัญญู ของเยาวชนคนไทยทั้งหลายต่อสถาบันหลัก4สถาบัน หรือ 4 เสาหลัก ได้แก่ บิดามารดา คณาจารย์ ชาติ บรรพบุรุษ และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรม จิตอาสาที่เป็นประโยขน์ ต่อ ชุมชน ชาติ และสถาบันอีกด้วย

กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย พิธีเปิดความสำคัญของโครงการ,บรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย-ศาสตร์พระราชา โดยวิทยากร ดร.อุปกรณ์ ดีเสมอ,การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน,ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ,ฟื้นฟูสภาพน้ำด้วย EM BALL,และศึกษาดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล


/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว