Uncategorized

ผอ.สง.ปรมน.ทร. เยี่ยมคำนับแม่ทัพภาคที่ 1 ทบ. ปรึกษาข้อราชการด้านความมั่นคง

ผอ.สง.ปรมน.ทร. เยี่ยมคำนับแม่ทัพภาคที่ 1 ทบ. ปรึกษาข้อราชการด้านความมั่นคง

ในวันนี้ 29 พ.ย.62 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมคณะ เข้าพบ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพบก เพื่อเยี่ยมคำนับ และปรึกษาข้อราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง ด้านบรรเทาสาธารณภัย และงานจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องรับรอง สำนักงานแม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 ถ.ราช ดำเนินกลาง กทม.

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
ภาพ/ข่าวจาก ปชส.สง.ปรมน.ทร.