ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4ขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

/สมนึก บุญศรี/0817082129–

วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 07.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำในประเด็น ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
กิจกรรมการบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ซึ่งจะมีการขยายผลการอบรมฯ ให้กับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4,000 คน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแผนการฝึกอบรมฯ ดำเนินการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวม 2,000 คน
และวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิรา ลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ครูส่วนท้องถิ่น) รวม 2,000 คน ซึ่งจังหวัดจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และอำเภอทุกอำเภอเพื่อรับทราบและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมต่อไป
สำหรับกลุ่มเป้าหมายข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 จะดำเนินการขยายผลการอบรมฯ ประมาณ 400 คน ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทั้งนี้วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้จังหวัดทราบอีกครั้ง
2. แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/0151 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าทางใดๆ
3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อมิให้กระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หลังมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 และกำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการในสิ่งที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

—///—สมนึก บุญศรี/0817082129–