ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562

วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

 

ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ / หน่วยงาน ดังนี้
1.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอจากผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
2.พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2
3.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในการปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
4.พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ข้าราชการ/ผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1.นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (ตำแหน่งเดิม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม)
2.นางลำพูล ใจกล้า หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด (ตำแหน่งเดิม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ)
3.นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง
(ตำแหน่งเดิม รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง) / รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 / การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด / รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ / แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ / สรุปสถานการณ์และมาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า / กรณียุบสำนักหักบัญชีจังหวัดร้อยเอ็ด / ความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา / โครงการ “รักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย 100% จังหวัดร้อยเอ็ด HELMET 100%” / งานเส้นไหม ลายผ้าไทย ร้อยเรียงเส้นใย ร้อยดวงใจชาวร้อยเอ็ด / ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 / ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย

 

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำในประเด็น ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
กิจกรรมการบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ซึ่งจะมีการขยายผลการอบรมฯ ให้กับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4,000 คน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแผนการฝึกอบรมฯ ดำเนินการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวม 2,000 คน
และวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิรา ลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ครูส่วนท้องถิ่น) รวม 2,000 คน ซึ่งจังหวัดจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และอำเภอทุกอำเภอเพื่อรับทราบและแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมต่อไป
สำหรับกลุ่มเป้าหมายข้าราชการสังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 จะดำเนินการขยายผลการอบรมฯ ประมาณ 400 คน ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทั้งนี้วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้จังหวัดทราบอีกครั้ง
2. แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/0151 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าทางใดๆ
3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อมิให้กระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หลังมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 และกำหนดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนับสนุนการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการในสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ