Reporter&Thai Army

“ หัวใจ…ใสสะอาด ” ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.39 นำ รด.จิตอาสา ทำความดีกับ “ โครงการ งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร

“ หัวใจ…ใสสะอาด ” ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.39 นำ รด.จิตอาสา ทำความดีกับ “ โครงการ งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร

 

การปฏิบัติโครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่หลัก ในการฝึก – ศึกษาวิชาทหาร ได้ยึดถือนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดน ที่ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหาร มีโอกาสสร้างสรรค์ประโยชน์ โดยมีเป้าหมาย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน จึงได้กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เห็นความสำคัญของการอาสาเข้ามามีส่วนร่วม โดย รด.จิตอาสา พร้อมชุดครูฝึกของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมจำนวน 150 นาย ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นสถานที่ ใช้เป็นลานจัดกิจกรรมของทางจังหวัดพิษณุโลก เพราะมีความสวยงามและเดินทางสะดวก ตลอดจนใช้ในการพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป การปฏิบัติของ รด.จิตอาสาในครั้งนี้ ได้กระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่นของตนเองให้สวยงาม ต่อไป