ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการดำเนินการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมภาคประชาชน การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ของ ศอ.ปส.อ.

/////////////////////////////+
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ