Reporter&Thai Army Uncategorized

สมช. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดอภิปราย กลไกการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

สมช. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดอภิปราย กลไกการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise: TTX) โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ,นาย คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ปลัดมหาดไทย, เจ้ากรมการสรรพกาลังกลาโหม เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) เพื่อเป็นการทดสอบกระบวนการคิด วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหา และวิธีป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ทดสอบการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากร บุคลากร และหน่วยงานภายใน รวมถึงการประสานระดับประเทศ และแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการฝึกซ้อมภาคสนาม (FTX) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน