Uncategorized

“งานแสดงสินค้า OTOP”เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานคึกคักจัดใหญ่ “องอาจ วิเศษ”ประธานเครือข่ายฯสุดปลื้มประชาชนแห่ต้อนรับกันเพียบ..

“งานแสดงสินค้า OTOP”เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานคึกคักจัดใหญ่ “องอาจ วิเศษ”ประธานเครือข่ายฯสุดปลื้มประชาชนแห่ต้อนรับกันเพียบ

…..เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและแปรรูปปักธงชัย ต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า OTOP เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น , ผศ.ดร.อานนท์ แสนนาน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย พร้อมคณะและสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางธนภัทร พันธวาส ผู้ประสานงานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยเฉพาะสินค้า OTOP ที่เป็นสินค้าทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแต่ละพื้นที พร้อมกับต้องการให้มีการสนับสนุนส่งเสริมด้านงบประมาณและส่งสินค้าออกไปขายยังต่างจังหวัด ทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ


ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ได้เปิดเผยว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และ สภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล ตลอดจนเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจาการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต้องท้องถิ่นหรือบุคคลเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป และทำให้ “เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน” ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน และพร้อมที่จะส่งเสริมอัตลักษณ์เรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานให้คงอยู่กับเราสืบต่อไป

ดร.อานนท์ แสนนาน ข้อมูล/ภาพ
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน