ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 71

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 71

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 71 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับ และ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น มีระบบเอกสาร ฐานข้อมูล ฐานความรู้ ถูกจัดเก็บ และเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารเชื่อมโยงภายใน สามารถประสาน สนับสนุน โครงการความร่วมมือของเครือข่าย เป็นตัวแทนของกลุ่มสถาบัน ในการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก จนสามารถผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศ มีรูปแบบการจัดองค์กรที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้นำซึ่งจะเป็นผู้เชื่อมโยงกลุ่ม ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร จาก 23 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทรงวุฒิ ทับทอง