Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่๔.(บก.ควบคุมที่ ๑ฯ)อ.เชียงดาว จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับอำเภอเชียงดาว, เทศบาล ตำบลเมืองนะ, อุทยานแห่งชาติผาแดง ,ชพส.ที่ ๒ กกล.ผาเมือง, ชป.กร.ที่ ๓๐๖ , สภ.เชียงดาว, รพ.เชียงดาว, นักศึกษาวิชาทหาร รร.เชียงดาว, กำนัน , ผญบ.ต.เมืองนะ, ประชาชนบ้านเมืองนะ ต.เมืองนะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

– เมื่อ ๓๐๐๙๐๐ – ๓๐๑๒๐๐ มี.ค.๖๒ ร้อย.รส.ที่๔.(บก.ควบคุมที่ ๑ฯ)อ.เชียงดาว จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับอำเภอเชียงดาว, เทศบาล ตำบลเมืองนะ, อุทยานแห่งชาติผาแดง ,ชพส.ที่ ๒ กกล.ผาเมือง, ชป.กร.ที่ ๓๐๖ , สภ.เชียงดาว, รพ.เชียงดาว, นักศึกษาวิชาทหาร รร.เชียงดาว, กำนัน , ผญบ.ต.เมืองนะ, ประชาชนบ้านเมืองนะ ต.เมืองนะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการปรับปรุงและพัฒนาบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ สำหรับประกอบพิธีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ขุนแม่น้ำปิง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. โดยมีนาย ชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย