Uncategorized

นายอำเภอบางกรวยลงเยี่ยมผู้ป๋วยติดเตียงเพื่อเป็นกำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

นายอำเภอบางกรวยลงเยี่ยมผู้ป๋วยติดเตียงเพื่อเป็นกำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือ

นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย
พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ ทต.ศาลากลาง เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จว.นบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลศาลากลาง สมาชิก อส. อสม. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย และพนักงานบริษัท พี&ดี เดวีลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมลงพื้นที่หมู่ที่ 5 และ 6 ตำบลศาลากลาง เพื่อดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 16 ราย ดังนี้
ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลศาลากลาง หมู่ที่ 5
1.นางบรรจง เถื่อนใย
อายุ 81 ปี ชรา,เดินไม่ได้
ผู้ป่วยติดเตียงตำบลศาลากลางหมู่ที่ 6
1.นางละเมียด อ่วมสืบเชื้อ
อายุ 79 ปี ชรา,เดินไม่ได้
2.นางชิต คล้ายโชติคล่อง
อายุ 90 ปี ชรา,เดินไม่ได้
3.นางชุ้น จีนประชา
อายุ 93 ปี ชรา,เดินไม่ได้
4.นางเชย เงินงาม
อายุ 93 ปี ชรา,ติดเตียง
5.นางละมูล อ้นปุก อายุ 91 ปี ความดัน,เบาหวาน
6.นายกฤษณา แสงทอง
อายุ 65 ปี โรคไต,เบาหวาน,ต่อมลูกหากโต
7.นางสัมฤทธิ์ ขุนทรง
อายุ 83 ปี ไต,เบาหวาน
8.นายละออง ยมเยี่ยม
อายุ 66 ปี พิการแต่กำเนิด
9.นายไกรสร ถินน้อยอายุ 22 ปี พิการแต่กำเนิด
10.นายใหญ่ กล้าหาญ
อายุ 43 ปี พิการแต่กำเนิด
11.ด.ญ.กัลยาณี ปรางทอง
อายุ 12 ปี พิการซ้ำซ้อนแต่กำเนิด
12.นายจัด เนียมนิล
อายุ 72 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรง
13.นายสวัสดิ์ ผ่องใส
อายุ 68 ปี โรคข้อกระดูกเสื่อม,เดินไม่ได้
14.นายคำปัน ธรรมมากาศ
อายุ 54 ปี อัมพฤก
15.น.ส.พิชชาภา ติรณาภรณ์ อายุ 20 ปี พิการแต่กำเนิด
โดยดำเนินการตามโครงการ ” คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน ” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยให้นายอำเภอต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้ประกอบการและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่

 

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี