Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง ครั้งที่ 8/2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2. การรายงานผลการดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6/2561 ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561
3. การรายงานผลการดำเนินการ “โครงการตู้ขาวจังหวัดนนทบุรี” ประจำเดือนสิงหาคม 2561
4. การรายงานผลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนงบประมาณของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3) ประจำเดือนสิงหาคม 2561
5. การรายงานอื่นๆของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ