ข่าวการศึกษาและไอที

!!! นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนนาวัง อ.คีรีมาศ ! เข้าอบรมอาสาสื่อฯ เพื่อเรียนรู้การป้องกันตัว โดย อพท.4 สุโขทัย ร่วมกับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมฯ..

!!! นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนนาวัง อ.คีรีมาศ ! เข้าอบรมอาสาสื่อฯ เพื่อเรียนรู้การป้องกันตัว โดย อพท.4 สุโขทัย ร่วมกับ ชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการอบรมฯ..

วันนี้ที่30 สิงหาคม2561 เวลา09.00น. นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการ อพท.4 สุโขทัย มอบให้ นายชูชาติ ขาวป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย และเรียนรู้ศืลปะป้องกันตัวพื้นฐาน ซึ่งมี นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย กล่าวการดำเนินกิจกรรมฯการจัดโครงการอบรมฯ

โดยมี นายปสันน์ วิบูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวของสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสีชนาลัย และส่งเสรืมความเข็มแข็งให้กับอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตกับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษฯและเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสื่อฯ ซึ่งมี พ.ต.ท.สุวิทย์ ทั่งกล่ำ สวป.สภ.เมืองสุโขทัย,ร.ต.ท.สรวิศ เฟื่องมณี รอง.สวป.สภ.เมืองสุโขทัย และทีมข่าวของชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรฯในการสอนแบบเรียนตามฐานฯเพื่อองค์ความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ และในช่วงเวลา13.30 น การสอนวิชาศิลปะป้องกันตัวพื้นฐานให้กับอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยมี พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สว.ส.ทท.๓ กก.๓ บก.ทท.๒ และทีมงานประกอบด้วย ด.ต.เฉลิมพงษ์ ศรีศิล ด.ต.หญิง เสาวนีย์ สุดสอาด และ ด.ต.สุทธิพล ศรีแสงเป็นวิทยากรฯผู้ฝึกสอนฯ

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภ้ยของจังหวัดสุโขทัยและเพื่อเป็นกลไกลสำคัญในการขยายเครือข่ายสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาล้ย โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในจังหวัดสุโขทัย ในเขตท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งในช่วงซึ่งมีผู้มีเกียติเข้าร่วมพิธีฯและนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจำนวน 102 คน เข้ารับการอบรมฯ โดยมี นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสื่อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานประวิติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย และเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัว ณ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

… ทีมข่าวชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เขียนข่าว/ถ่ายภาพ