Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ สร้างบ้านแปงเมือง ซ่อมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.แม่สาย… เชียงราย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ สร้างบ้านแปงเมือง ซ่อมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.แม่สาย… เชียงราย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ, ผู้นำชุมชน และราษฎรตำบลเวียงพางคำ ร่วมกันซ่อมแซมห้องน้ำให้กับนาย อาทู้ สองยี้ อยู่บ้านเลขที่ 37/ช. หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของประชาชน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น