Uncategorized ข่าว นราธิวาส

รองผู้ว่าฯมอบเงินและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 8 ราย (มีคลิป)

วันนี้ (30 ก.ย. 62) ที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2562 พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดระบบทางไกล Video Conference นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 535 ราย ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านทาง facebook Live ของกรมควบคุมสิทธิและเสรีภาพทั่วประเทศ เพื่อมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างเชิงสัญลักษณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา

ทั้งนี้ กรมควบคุมสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้รับอนุมัติงบกลางกรณีสำรองฉุกเฉินเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 176,788,000 บาท เพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ค้างจ่ายมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ควรได้รับการเยียวยา ดังนี้ จำนวนผู้เสียหายในคดีอาญาพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย กรณีกรอก สชง. 15/16 ส่งไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวนทั้งหมด 48 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,814,058 บาท และกระทรวงยุติธรรมได้กระจายอำนาจคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาคำสั่งที่ 5/2562 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และพิจารณากลั่นกรองคำขอค่าทดแทนหรือค่าใช้จ่ายในคดีอาญา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในการประชุม

สำหรับในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2562 มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย คดีปกติ จำนวน 2 เรื่อง คดีประมาทจราจร จำนวน 4 เรื่อง และคดีเกี่ยวกับเพศ จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาทั้ง 8 ราย และจะรายงานผลแก่คณะกรรมการฯต่อไป

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ