ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง “กฎหมายกับการพัฒนา”


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง “กฎหมายกับการพัฒนา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 47 ปี

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์สำนักเลขาวุฒิสภา
เมธาพร นากรกิจวัฒนา / รายงาน