ตำรวจ สภ.นางรอง ทำโครงการประชาคมชุมชนจับมือทุกภาคส่วนทำ MOU สร้างภูมิคุ้มกัน “ปกป้องชุมชน  ป้องกันปัญหายาเสพติด”


ตำรวจ สภ.นางรอง ทำโครงการประชาคมชุมชนจับมือทุกภาคส่วนทำ MOU สร้างภูมิคุ้มกัน “ปกป้องชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด”วันนี้ 30 พ.ย.2561 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.ภัควัต ธรรมดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนางรอง เป็นประธานเปิดโครงการประชาคมชุมชน / หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) ซึ่งมีการจัดโครงการขึ้นที่วัดทุ่งโพธ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามของโลก ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคํายังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได้แต่ยังได้รับผลกระทบจากการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากภูมิภาคและปร-ะเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจําหน่ายภายในประเทศ โดยยาบ้าและไอซ์เป็นตัวยาสําคัญ กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนช่วงอายุ ๑๕-๒๙ ปีซึ่งเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสพ/ใช้มากที่สุด (ประมาณร้อยละ ๖๐ ของผู้เสพติด)และมีการกระจายยาเสพติดไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของสังคม ตั้งแต่ปี๒๕๕๗ เป็นต้นมา สามารถสกัดกั้นและลดปริมาณการนําเข้ายาเสพติดจากแหล่งผลิตยาเสพติดในภูมิภาครวมทั้งปราบปรามจับกุมกลุ่มขบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดเป็นจํานวนมาก แต่จากสภาวะเงื่อนไขทางสังคมภายในประเทศยังปรากฏการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสําคัญของชาติส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต จําเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยกลไกของ “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ ได้แก่ อําเภอ/เขต ซึ่งทํางานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นศูนย์กลางบูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และนําไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผล ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวบ้านทุ่งโพธ์ ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นักวิชาการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น มาร่วามพิธีเปิดในวันนี้เพื่อสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้แนวคิด “ปกป้องชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด”