Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563(วันที่สาม) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562

จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563(วันที่สาม) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเชียงราย (คปถ.) เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ไปยัง 18 อำเภอทั่วจังหวัดเชียงราย โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุและการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ ผลการปฏิบัติตามนโยบาย และรับทราบข้อสั่งการจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เช่น เพิ่มความเข้มข้นในด่านชุมชนอย่างต่อเนื่อง ลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตรวจสอบของผู้ขับขี่และเครื่องยนต์ ไม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่เช่ารถ และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้สรุปรายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562(วันที่สาม) พบว่า
– เกิดอุบัติเหตุทางถนนรวม 10 ครั้ง
– เสียชีวิต 2 ราย
– บาดเจ็บ (Admit) 9 คน (ชาย 8 คน, หญิง 1 คน)

โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ผนวกกับสภาพอากาศที่มีฝนตกตลอดทั้งวัน จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนด้วย ซึ่งอำเภอเมืองเชียงรายเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด จำนวน 4 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ อำเภอป่าแดดและอำเภอแม่จัน จำนวน 2 ครั้งและอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สาย จำนวน 1 ครั้ง ส่วนการดำเนินการตามมาตรการเมาแล้วขับ ได้ตรวจยึดรถ จำนวน 109 คัน และดำเนินคดี 118 คน

โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเชียงราย จัดตั้งที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และมีศูนย์ประสานงานสาขาที่อำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมมอบภารกิจให้แก่ อปท.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุม แถลงข่าว รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติประจำวัน พร้อมกับกำหนดมาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง กลยุทธการดำเนินงานประจำวันในระยะเร่งด่วน อีกทั้ง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชนอีกด้วย

สำหรับนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ของจังหวัดเชียงรายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้จัดจิตอาสาพระราชทานประจำจุดตรวจละ 2 นาย ทุกแห่ง ให้ อปท.ทุกแห่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับ อปท.และปฏิบัติด้วยแนวทาง “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” ให้ อบจ.เชียงรายจัดตั้งศูนย์ร่วมเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัด ให้มีการตรวจเยี่ยม ศปถ.อำเภอและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ทราบด้วย ให้ทุกหมู่บ้านจัดทำโครงการ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 จุดตรวจด้วยมาตรการ 10 รสขม เน้นมาตรการเมาแล้วขับเป็นกรณีพิเศษ

ให้ย้ำจุดตรวจหลักบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นด้วยมาตรการ 10 รสขม ให้ ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท.นำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตามบริบทในพื้นที่ ให้ทุกอำเภอจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ให้อำเภอแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละตำบล ให้เทศบาลนครเชียงรายจัดตั้งศูนย์สนับสนุนอำเภอเมืองเชียงราย ให้ย้ำข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากอ้างตนเป็นข้าราชการให้รายงานและส่งชื่อให้ทางจังหวัด เพื่อตั้งกรรมการสอบวินัยลงโทษอย่างเด็ดขาด ให้ตำรวจและโรงพยาบาลตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ เจาะเลือด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ทุกรายในกรณีประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ให้แต่ละอำเภอตรวจสอบจุดเสี่ยงที่เกิดมักเกิดเหตุเป็นประจำ ให้ดำเนินการแก้ไขและทำเครื่องหมายให้เป็นจุดสังเกต อีกทั้งให้ด่านชุมชน ดำเนินการป้องกันไม่ให้คนในชุมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนำยานพาหนะออกจากชุมชนโดยเด็ดขาด และเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลา 24.00 น. – 02.00 น.
??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
30/12/62