ข่าว พะเยา

พะเยา อลังการขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา

พะเยา อลังการขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา

วันที่ 31 มี.ค 62 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวจ้อง จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง โดยมีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ที่มีนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาจาก 3 คณะ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แต่งกายด้วยชุดเวียง และขบวนฟ้อนแบบชาวล้านนา อย่างอ่อนช้อยสวยงาม ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ขึ้นบันไดพญานาค เข้า สู่วัดพระธาตุจอมทอง เพื่อเป็นการถวายผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ณ วัดจอมทอง อ.เมืองพะเยา สมโภชห่มผ้าพระธาตุจอมทอง โดยมี คณะบดีคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนนิสิต นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพุธศาสนาจังหวัดพะเยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน สำหรับประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยความร่วมมือของ 3 คณะด้วยกัน ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วม 500 คน ซึ่งภายในกิจกรรมเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้นำชุมชน ร่วมถึงคณบดีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากความพิเศษของงาน จะอยู่ที่การแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง 36 เมตรแล้ว ภายในงานยังมีการแสดงฟ้อนแบบชาวล้านนาที่มีชื่อว่า “ฟ้อนเพลงปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ที่เป็นอีกหนึ่งจุดสนใจของงานแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาแล้ว ยังเป็นการทำนุบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ที่ดึงดูดสายตาของประชาชนในจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวอีกด้วย

https://youtu.be/3G4v7g14lX0