ข่าว ลำพูน

พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การตลาดกระเทียม

พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การตลาดกระเทียม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน นำทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การตลาดกระเทียม ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดลำพูน ณ โกดังกระเทียมคุณมยุรี เผ่าต๊ะใจ ตำบลเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้ากระเทียม ที่การรับซื้อผลผลิตกระเทียมในพื้นที่จังหวัดลำพูน และจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เข้ามาเก็บและทำการตัดแต่งทำความสะอาด (มัดจุก แกะกลีบ) ส่งจำหน่ายไปยังตลาดปลายทาง ซึ่งมีทั้งเข้าสู่ตลาดสดเพื่อการบริโภคและเพื่อเข้าสู่การแปรรูป

สำหรับจังหวัดลำพูนมีพื้นที่เพาะปลูกกระเทียมพื้นที่รวม 2,995.50ไร่ จัดเป็นลำดับที่ 5 ใน 6 จังหวัดแหล่งผลิตทางภาคเหนือ ผลผลิตรวม 9,531 ตัน (สด) ผลผลิตเฉลี่ย 3,182 กก./ไร่ แต่เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผู้ประกอบการค้ากระเทียม(ส่ง) รายใหญ่ (ผู้รวบรวม/ผู้ค้าส่ง/มากราย) ซึ่งมีมากกว่า 20 ราย จากการติดตามสถานการณ์สอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการค้ากระเทียมในพื้นที่จังหวัดลำพูน แจ้งว่า กระเทียม ปีการผลิต 2561/62 ของจังหวัดลำพูน เกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่มเก็บผลผลิตและนำออกจำหน่าย
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม เป็นต้นไป (สัดส่วน : เดือนมกราคม ร้อยละ 1 , เดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 10 เดือนมีนาคม ร้อยละ 88 และเดือนเมษายน ร้อยละ 1)

ด้านภาวะการค้า มีการซื้อขายปกติตามความต้องการของตลาด ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เป็นผู้จำหน่ายกระเทียมไปยังตลาดปลายทางเพื่อการบริโภคภายในประเทศ แจ้งว่า มีความต้องการซื้อผลผลิตกระเทียม ปีการผลิต 2561/62เพื่อเก็บไว้รอการจำหน่ายในช่วงถัดไป เนื่องจากในช่วงนี้ ยังคงมีปริมาณกระเทียม ปีการผลิต 2560/61 เก็บในสต็อกและคาดว่าจะจำหน่ายหมดประมาณเดือนเมษายน ส่วนผู้ประกอบการรับซื้อเพื่อเข้าสู่โรงงาน(กระเทียมดอง) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน แจ้งว่า ได้เปิดการรับซื้อผลผลิตกระเทียมสด ปีการผลิต 2561/62 มาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ผลผลิตที่รับซื้อส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ในส่วนของลำพูน เนื่องจากปริมาณผลผลิตของเกษตกรมีน้อย และจะยังคงเปิดรับซื้ออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเต็มจำนวนที่สามารถรับได้ ราคาซื้อขายกระเทียม(สด) (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ราคาที่เกษตรกรได้รับ (ณ แหล่งผลิต) กก.ละ 8-9 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต

ด้านการบริหารจัดการผลผลิตกระเทียม ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้บูรณาการหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ประชุมหารือเพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมการบริหารจัดการผลผลิต และดำเนินการตามนโยบาย/มาตรการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหากระเทียม และประสานการเชื่อมโยงตลาดจัดทำข้อตกลงซื้อขาย (MOU) ล่วงหน้า ปริมาณกระเทียม (มัดจุกและแกะกลีบ) รวมกว่า 130 ตัน และในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้แจ้งเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้บ้านโฮ่ง เข้าร่วมเชื่อมโยงตลาดและเจรจาซื้อขายผลผลิตกระเทียม กับ ผู้ประกอบการ โรงงาน ห้าง Modern Trade อีกด้วย

…………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน