Uncategorized ข่าว เพชรบุรี

เพชรบุรี-กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดระดมความคิดเห็นของชาวจังหวัดเพชร ทั้ง8อำเภอ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่การดำรงรักษาเมือง

เพชรบุรี-กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดระดมความคิดเห็นของชาวจังหวัดเพชร ทั้ง8อำเภอ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่การดำรงรักษาเมือง

เมื่อเวลา10.00 น.วันที่31ตุลาคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ .เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี(ปรับปรุงครั้งที่1) กลุ่มอำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ อำเภอแก่งกระจาน โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หน่วยงานข้าราชที่เกี่ยวข้อง ผู้นำส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมีผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมดำเนินการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับทราบข้อมูล จนนำไปสู่การร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมอำเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี
ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีประกาศใช้บังคับกฏหมายผังเมืองรวมของจังหวัด เมือปี พ.ศ.2560 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่และการดำรงรักษาเมือง และบริเวณเกี่ยวข้องในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ด้านคมนาคม การสาธารณูปโภค สาธารณูประการ และสภาพแวดล้อม ให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ดังนั้นจากการประเมินผลรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อม สรุปผลว่าต้องมีการปรับปรงผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรีให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดที่กำลังเปลี่ยนแปลง ดังนั้นกรมโยธาจึงดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมของจังหวัด ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่
1 แต่การปรับปรุงผังเมือง จำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือกับประชาชนในจังหวัดทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เท็จจริง ที่สำคัญ ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และแนวทางแก้ไข จึงได้จัดประชุมแสดงความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม1 อำเภอเขาย้อย อำเภอหนองหญ้าปล้อง กลุ่ม2 อำเภอเมือง อำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านลาด กลุ่ม3 อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ และอำเภอแก่งกระจาน โดยในครั้งนี้ มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ร่วมเสนอแนะแสดงความคิดเห็นกับที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี