Reporter&Thai Army

ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ร.711 มอบหมายให้ มว.ปล.ที่ 1 ( ฐานฯช่องทางนาป่าแปก ) นำโดย ร.ต. จักรพงษ์ กรองบริสุทธิ์ ผบ.ฐานฯ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับข้าราชการพลเรือน, จนท.รพ.สต.บ้านรักไทย, จนท.ชรบ.ประจำหมู่บ้านห้วยมะขือส้ม ร่วมจัดกิจกรรม ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ 280900 ก.พ.62 ฉก.ร.7 /บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ร.711 มอบหมายให้ มว.ปล.ที่ 1 ( ฐานฯช่องทางนาป่าแปก ) นำโดย ร.ต. จักรพงษ์ กรองบริสุทธิ์ ผบ.ฐานฯ พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกับข้าราชการพลเรือน, จนท.รพ.สต.บ้านรักไทย, จนท.ชรบ.ประจำหมู่บ้านห้วยมะขือส้ม ร่วมจัดกิจกรรม ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ประจำเดือน ก.พ.62 ครั้งที่ 4 ณ บ้านห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จว.ม.ส.โดยได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหาของราษฏรและได้ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ,ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ, ปัญหายาเสพติดและได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พร้อมทั้งได้ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ ครอบครัว นาง อ๊ะ บัณฑิตเทอดสกุล อายุ 52 ปี และ ครอบครัว นาย ลุ่งม๊อง แกทุด อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นราษฎรที่มีฐานะยากจน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการพบปะพูดคุยกับ จนท.ศูนย์ดำรงธรรมประจำหมู่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ไม่มีการร้องทุกข์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ