ข่าว เพชรบูรณ์

พิธีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก ชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณวัดเพชรวราราม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

1 เมษายน 2562 ได้มีพิธีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก ชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณวัดเพชรวราราม
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ได้มอบหมายให้ นายพงษ์พิทยาธนไกรศรีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า โดยมีหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมในการทำบุญครั้งนี้ โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ เป็นผู้ประสานงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบทที่ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศและในปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งรวม ระยะเวลา ถึงณปัจจุบันนี้ 26 ปี ซึ่งจะจัดงาน ทอดผ้าป่า ทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี และนำดอกเบี้ย ของ เงินที่ ทอดผ้าป่าได้นั้น ไปมอบ ให้กับ เด็กแรกเกิดผู้ยากไร้ ของจังหวัด เพชรบูรณ์ ซึ่งยอดผ้าป่า ที่ มีและสะสมไว้นั้น มียอดจำนวนทั้งสิ้น 2 ล้าน เศษ