ข่าว เพชรบุรี

ที่ห้องประชุมสถาบันราชภัฏจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 13.00 น …… ร้อยตำรวจตรีสุขสันต์ ภิชัย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ได้จัด

วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมสถาบันราชภัฏจังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 13.00 น ……
ร้อยตำรวจตรีสุขสันต์ ภิชัย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ได้จัดให้มีการประชุม คณะทำงาน เครือข่ายสื่อพลังพลเมืองอาสาครั้งที่ 1

ในที่ประชุมร้อยตำรวจตรีสุขสันต์ ภิชัย ได้ชี้แจง ถึงเงินงบประมาณที่ได้จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จำนวนเงินทั้งสิ้น หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อย(175600) ว่าได้ถูกจัดงบไว้ไนกรอบการทำงานดังนี้ ..
1 การประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อพลังพลเมืองอาสาจำนวน 1 ครั้ง 1 วันจำนวน 20 คน ใช้งบประมาณ 15500 บาท
2 การรวบรวม ฐานข้อมูลและประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายสื่อพลังพลเมืองอาสา ในพื้นที่ 11 อำเภอ จำนวนอำเภอละ 10 คน ใช้งบประมาณ 79600 บาท ซึ่งมติในที่ประชุม ได้แบ่งให้จัดเป็น 2 โซน โซนตอนล่าง ให้จัดที่ อำเภอบึงสามพัน ส่วนโซนบน ให้จัดที่อำเภอหล่มสัก
3 สนับสนุนการผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 55,000 บาท
4 ประชุมสรุปผลงานการดำเนินการ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันของคณะทำงาน 15500 บาท
5 ค่าบริหารจัดการ โครงการ 5000 บาท
6 ค่าธรรมเนียมองค์กร เพื่อจัดการเรื่องภาษี 5000 บาท

หลังจากที่ประชุม ได้ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันแล้ว ได้ตกลงเป็นมติเอกฉันท์ ในการดำเนินการครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มี นายก สมาคมวิทยุ นายก สมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์ และ นายก สมาคมหนังสือพิมพ์ เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย