Uncategorized

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประชุมวิชาการสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้บริบทของ PCC

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดโครงการประชุมวิชาการสำหรับ อสม.ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้บริบทของ PCC
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ทันตแพทย์หญิง ลดาวรรณ อมรมรกต กล่าวรายงาน
เมื่อเวลา 09.15 น.พันเอก นายแพทย์ ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวเปิดงานว่าขอแสดงความชื่นชมกับความเอาใจใส่ในการที่จะพัฒนาความรู้ของอสม.จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพสามารถดูแลผู้สูงอายุ มีส่วนในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการดูแลสุขภาพช่องปาก และส่งต่อเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากขึ้นฯในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน ประกอบด้วย อสม.โดยมีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และผู้ช่วยทันตกรรมใน PCCเป็นพี่เลี้ยง ดำเนินการประชุม 1 วัน ณ ห้องประชุม แห่งนี้……….

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
เหยี่ยวข่าว::ภาพ/ข่าว
รายงาน