Uncategorized

พังงา/กลุ่มชาวประมงพังงาบุกศาลากลางยื่นหนังสือค้านกฎหมายบังคับประมงไทย ประกาศพร้อมหยุดออกเรือจับปลา

พังงา/กลุ่มชาวประมงพังงาบุกศาลากลางยื่นหนังสือค้านกฎหมายบังคับประมงไทย ประกาศพร้อมหยุดออกเรือจับปลา
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา นายทวี แพใหญ่ กรรมการสมาคมประมงจังหวัดพังงา นำสมาชิกสมาคมฯ เจ้าของเรือประมง แพปลา แม่ค้ารับซื้อปลา ลูกจ้างและผู้ประกอบธุรกิจประมง และชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่จังหวัดพังงา กว่า 200 คน ร่วมชุมนุมและถือป้ายคัดค้านและยื่นหนังสือให้กับนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่งต่อไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงก่อนที่ทางรัฐบาลจะผ่านการเห็นชอบข้อกฎหมาย และระเบียบมาบังคับใช้ และขอคำตอบภายใน 7 วัน หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ชาวประมงทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจอดเรือหยุดทำการประมงประท้วงรัฐบาล และสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ก็จะเดินทางไปยื่นถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวประมงที่จะให้ดำเนินการแก้ไขซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย โดยผู้แทนสมาคมประมงจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยมีข้อเรียกร้องที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ในเรื่องขาดแคลนแรงงาน ขอให้ใช้ ม.83 พรก.ประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการช่วยให้ภาคการประมงประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยขอให้เปิดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมายและเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทำบัตรซีบุ๊คได้ เพื่อทำงานในเรือประมง ซึ่งมีความต้องการแรงงาน จำนวน 50,000 คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องปัญหาของกฎและระเบียบต่างๆ ของกรมสวัสดิการ ฯ ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรือประมงในช่วงระยะหลัง ไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพฯทำให้เกิดปัญหา ตลอดกฎต่างๆ ที่ออกมาเกินข้อกำหนดของอนุสัญญาต่าง ๆ ขอให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดการแก้ไข ปรับปรุง กฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นไปหลายเดือนแล้ว ขอให้กรมประมงแก้ไขปัญหากฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของกรมประมงที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติของชาวประมงในหลายๆ ฉบับ ขอให้ PIPO แก้ไขปัญหาในการแจ้งเข้า – ออก เนื่องจากแต่ละหน่วยและเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะมีการร่วมกันจัดทำคู่มือแนวการปฏิบัติแล้วก็ตาม ปัญหาการติดตั้ง VMS ค่าบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS ที่ชาวประมงต้องรับภาระในช่วงที่เรือจอด ในขณะเดียวกันสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศ มีมติคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 (C.188) โดยสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล จะมีหนังสือคัดค้านต่อไปนายทวี แพใหญ่ กรรมการสมาคมประมงจังหวัดพังงา กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐมองเห็นความแตกต่างของชาวประมงอย่างแท้จริง โดยเฉพาะเรื่องที่เตรียมออกกฎข้อบังคับให้มีห้องน้ำของคนในเรือประมงที่บังคับว่า คนเรือ 4 คน ต่อห้องน้ำ 1 ห้อง และยังบังคับให้มีห้องนอน 1 คน ต่อ 1 ห้อง ห้องกินข้าว ห้องนันทนาการ ซึ่งความแตกต่างของเรือประมงต่างประเทศกับเรือประมงไทย คือ เรือประมงไทยมีคนเรือไม่ต่ำกว่า 10 คน ต่อเรือ 1 ลำ ออกเรือไปเย็นกลับเช้า ส่วนเรือประมงต่างประเทศ มีคนเรือไม่เกิน 4-5 คนต่อลำ ออกเรือไม่ต่ำกว่า 15 วันต่อเที่ยว ซึ่งทางภาครัฐควรมองเห็นถึงความแตกต่างด้วย
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530

Comments are closed.