Uncategorized

ตราด / อบต.ไม้รูดจับมือเจ้าท่า ขุดลอกคลองมะโรแก้คลองตื้นเขินช่วยชาวประมงพื้นบ้าน

ตราด / อบต.ไม้รูดจับมือเจ้าท่า ขุดลอกคลองมะโรแก้คลองตื้นเขินช่วยชาวประมงพื้นบ้านวันที่ 6 ตุลาคม 62
ตราด/คลองมะโร ใกล้หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายวงศกร นราธาวา ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคตราด พร้อมด้วยสํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ำที่ 5 และข้าราชการ
นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐนายกอบต.ไม้รูด เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติที่ 23 บ้านไม้รูด ตัวแทนนายอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกันตรวจสอบและควบคุมการขุดลอกและกำจัดสิ่งของที่เป็นอันตรายแก่การเดินเรือเข้าออกในคลองมะโร

ทั้งนี้จากอบต.ไม้รูดได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองมะโรที่ประสบปัญหาการทับถมของดิน ทรายและสิ่งอันตรายที่ทับถมทำให้ลำคลองตื้นเขิน เป็นอันตรายและไม่สะดวกต่อการเดินเรือ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นมาได้ ด้วยคลองมะโรเป็นลำคลองที่มีทั้งชาวบ้าสนและชาวประมงพื้นบ้านใช้เป็นเส้นทางเดินเรือออกสู่ทะเล ในการทำการประมงพื้นบ้านและเพื่อการท่องเที่ยว หลายปีที่ผ่านเกิดปัญหาลำคลองตื้นเขิน อบต.ไม้รูด จึงร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด จัดทำโครงการขุดลอกลำคลองมะโรขึ้น 

นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด บอกว่าโครงการนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้ชาวประมงพื้นบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนและเที่ยวชมความสวยงามของทะเลตำบลไม้รูดต่อไปด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด