Uncategorized

ร้อยเอ็ด… อบต.นาอุดม อ.โพนทอง ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนรวม 9 วัด

ร้อยเอ็ด…
อบต.นาอุดม อ.โพนทอง ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนรวม 9 วัด

อบต.นาอุดม อ.โพนทองร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนรวม(โฮม)9 วัดประจำปี 2561 พร้อมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะจาก 17 ชุมชนของตำบลนาอุดมเป็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนและคนในชุมชน มีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีความประพฤติดีมีความอดทนมีความรักสามัคคีมีความรับผิดชอบร่วมกันกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามและเป็นคนดีของสังคม


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561. เวลา 09..50 น. อบต.นาอุดม อ.โพนทอง นำโดย นายเสฎฐพันธ์ เวียงภักดิ์ นายกอบต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส หลวงพ่อชาลี เตชธมํโม เจ้าอาวาสวัดโคกสว่างชัยศรี ประธาน ฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสืบสานประเพณีทอดเทียนรวม(โฮม) 9 วัด ณ วัดโคกสว่างชัยศรี ม.5 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

นายนายเสฎฐพันธ์ เวียงภักดิ์ นายกอบต.นาอุดม อ.โพนทองกล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลัง มีความรักและหวงแหนในการสืบสานประเพณีอันดีงามเอาไว้ และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนต่าง ๆได้อีกด้วย..

สุเทพ ลอยแก้ว//รายงาน