Uncategorized

ร้อยเอ็ด”นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด”หารือผู้มีส่วนได้เสียเตรียมเปิดเวทีทำประชาพิจารณ์อีกรอบเพื่อพื้นที่สร้างสวนสาธารณะ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด.!!!

ร้อยเอ็ด”นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด”หารือผู้มีส่วนได้เสียเตรียมเปิดเวทีทำประชาพิจารณ์อีกรอบเพื่อพื้นที่สร้างสวนสาธารณะ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด.!!!

 

วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามของประชาชนในการหารือรวมพลังเพื่อพื้นที่สร้างสวนสาธารณะเมืองร้อยเอ็ด โดยนำเสนอแนวคิดขอให้เปลี่ยนแปลงสถานทีี่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ”เอกชน”ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นจำนวนมาก
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ขอให้จังหวัดร้อยเอ็ดทำหนังสือถึง”ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ”เพื่อรับทราบแนวคิดของเทศบาล ในการพัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ด และขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด”แฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว” ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ดในอนาคต!!

เนื่องจากขณะนี้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับทราบว่า”สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”ได้จัดหาผู้รับจ้างที่จะก่อสร้างอาคารที่พักดังกล่าวและมีการเข้าสำรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง แต่ยังคงเป็นการเตรียมการก่อสร้างในสถานที่เดิมมิได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์แต่ประการใด
โอกาสนี้ทาง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการยืนยันความต้องการของเทศบาลในฐานะองค์กรทางการปกครองที่เป็นตัวแทนของ พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและรับผิดชอบต่อการพัฒนาพื้นที่เมืองร้อยเอ็ด ตามที่ได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงได้ทำหนังสือยื่นต่อ”ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด”และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขอแสดงความคิดเห็น ในนามของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คัดค้านการก่อสร้างอาคารที่พัก ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ในสถานที่ที่กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และขอความอนุเคราะห์ให้มีการปรับย้ายสถานที่ก่อสร้างไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ในบริเวณที่ตั้งของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด และ ตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดตามหนังสือที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้เรียน ไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้ว นายบรรจงได้กล่าวว่า
สำหรับวันนี้เป็นการหารือ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเวทีสาธารณะรวมพลังประชาชนผู้มีส่วนได้ เสีย ทำประชาพิจารณ์อีกครั้งในประเด็นดังกล่าวแบบสงบเรียบร้อยตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่ให้ใครเดือดร้อน ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด _ถ้าทุกอย่าง”ไม่ลงตัว”นายบรรจงได้กล่าวในช่วงสุดท้าย!!!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด