Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหว้า และหมู่ที่ 10 บ้านห้วยค้อ ร่วมกัน สร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านโป่งหว้า และหมู่ที่ 10 บ้านห้วยค้อ ร่วมกัน สร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)

ณ คลองโป่งหว้า เพื่อสร้างแนวกั้นน้ำให้สามารถกักเก็บรักษาน้ำในคลองโป่งหว้า ให้ขังอยู่ในพื้นที่ได้นานพอที่จะมีน้ำซึมซับไปใต้ผิวดินโดยรอบ เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปในบ่อน้ำสำหรับทำผลิตประปาหมู่บ้าน บ่อน้ำบาดาล และบ่อน้ำตื้น ทำให้ประชาชนได้มีน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งตลอดทั้งปี เนื่องจากน้ำในอ่างเก็บน้ำ ห้วยใหญ่ ปีนี้มีปริมาณน้อยมาก