ข่าวพังงา

พังงา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว กระเป๋านักเรียน มอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 66 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บ้านบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 โดยมี นายจักรพงษ์ เอียบสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีมอบผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียน ทั้งนี้ ด้วยพระราชปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของพระราชทาน ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35 จังหวัดพังงา ในวันนี้
โดยตั้งแต่มหาพิบัติภัยสึนามิ เมื่อปลายปี พ.ศ.2547 ที่สร้างความสูญเสียและความเดือดร้อนให้แก่ชาวจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชดำริผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดสร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เพื่อให้ช่วยเหลือบุตรหลานผู้ประสบภัยและเด็กผู้ควรได้รับโอกาส ให้เข้าเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ให้เป็นคนดีของสังคม

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เดิมคือ โรงเรียนบ้านบางสัก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยเหตุธรณีพิบัติภัยสึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระดำริผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 17 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 18 ปี จัดการเรียนการสอน ในลักษณะพิเศษ เพื่อนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ นักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาต่าง ๆ และนักเรียนชนกลุ่มน้อย ชาวไทยใหม่ มอแกน หรือชาวเล จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำกิน- นอน ด้วยงบประมาณของรัฐบาล และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การโรงแรม) จัดห้องเรียน จำนวน 37 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 525 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน ข้าราชการครู 61 คน พนักงานราชการ จำนวน 14 คน ตำแหน่งช่างไม้ 1 คน ครูอัตราจ้างจำนวน 40 คน และบุคลาการทางกรศึกษาจำนวน 1 คน คนงาน ยาม นักการภารโรง พนักงานขับรถ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 139 คน


อย่างไรก็ตามนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ คือการได้รับพระราชทานโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ภายใต้คำขวัญ “รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมบ่มนิสัย ปลูกฝังคุณธรรมตามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่ง ตลอดจนการหล่อหลอมปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ตั้งมั่นอยู่ในความขยันหมั่นเพียร ความอดทน รู้จัดอดออมรู้รักสามัคคี มีความกตัญญู กตเวที เป็นคนดี คนเก่ง เป็นบุคคลที่พึงปรารถนาของสังคม โดยการฝึกฝนหล่อหลอมให้ใช้เวลาว่างเสริมทักษะความรู้ความชำนาญด้านอาชีพ ทั้งด้านการเกษตร การดนตรี การกีฬา การโรงแรม เพื่อให้สามารถมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยเหลือตนเองกับครอบครัว นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดพังงา มาจากหลากหลายพื้นที่ เช่นจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ระนอง นักเรียนเหล่านี้จะได้รับพระราชทานผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นผ้าห่มนาโน จำนวน 128 ผืน กระเป๋าเป้ จำนวน 522 ใบ